1. Fel i publicering

Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera texter/priser som skrivits felaktigt på vår hemsida. Vi reserverar oss även för lagerförändringar som eventuella tekniska fel på webbplatsen.

2. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen paoloroberto.se

Webbplatsen paoloroberto.se ägs och tillhandahålls av Punch Drunk Entertainment AB. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag. 

Punch Drunk Entertainment AB strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Punch Drunk Entertainment AB lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot fifthsupplements göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

3. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen

Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post.

Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Punch Drunk Entertainment AB samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Utan samtycke från Punch Drunk Entertainment AB är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på webbplatsen. Förutsättningarna för att denna kopiering skall få ske är 

  • att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte, 
  • att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och 
  • att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av de av Punch Drunk Entertainment AB tillhandahållna sms- och e-posttjänsterna enligt de särskilda villkor som gäller för dessa tjänster. I dessa fall behöver detta copyrightmeddelande inte heller bifogas kopian.

4. Omdömen

På paoloroberto.se förekommer även en webbtjänst med Användargenererade Omdömen (“Omdömestjänsten”). Detta innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av fifthsupplementss utgivaransvar. Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla (”BBS”) vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen) på de omdömen som lämnas i Omdömestjänsten. Det innebär att den som lämnar omdömet är ansvarig för innehållet. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet i Omdömestjänsten separerat från övrigt innehåll genom markeringsram i orange och informationstext. De fullständiga Användarvillkoren för omdömen hittar du här.

5. Länkning m m

När du länkar till paoloroberto.se:

  • Länka direkt till våra tjänster
  • Länka direkt till våra resultatsidor och infosidor
  • Vid länkning öppna alltid paoloroberto.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (använd inte frames eller iframes). paoloroberto.se och innehållet på paoloroberto.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
  • Använd länken till paoloroberto.se på ett neutralt sätt.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Paolo Robertos material riskerar att missförstås eller missbrukas.

När du länkar till kartorna på paoloroberto.se 

  • Länka gärna direkt till våra resultatsidor. 
  • Det är inte tillåtet att lyfta ut våra kartbilder ur sitt sammanhang. Du får alltså inte spara ner bara kartbilden och använda på en annan webbsida. 

6. Åtgärder mot otillåten användning

Punch Drunk Entertainment AB ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Punch Drunk Entertainment AB komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.

© Punch Drunk Entertainment AB. Org.nummer: 556397-6686.